Organisatie van het onderwijs en zorg

De Onderwijszorggroep kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het doel van deze samenwerking is integraal antwoord geven op de vraag: wat heeft dit kind/gezin nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen?

Leerlingen die de overstap gaan maken naar het regulier basisonderwijs of s(b)o, maar nog niet kunnen voldoen aan de voorwaarden voor deze vorm van onderwijs, of waarbij het nog niet duidelijk is van waaruit de belemmering verklaard kan worden, nemen deel aan de Onderwijszorggroep. Het gaat hier om leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Voor deze groep leerlingen is de onderwijs- en zorgbehoefte (nog) niet duidelijk. Dit wordt in kaart gebracht door met observatie, behandeling en onderwijs te starten.

Het gaat om kinderen met dreigende of reeds bestaande ontwikkelingsproblemen die op meerdere gebieden zichtbaar zijn. Het gaat veelal om complexe meervoudige ontwikkelingsproblematiek waar pedagogisch alleen moeilijk antwoord op te geven valt. Kinderen die deelnemen aan de Onderwijszorggroep bieden wij onderwijs en behandeling. De behandeling is versterkend en ondersteunend aan het onderwijs. Er wordt gewerkt aan de leervoorwaarden en leergebied overstijgende doelen.

In de praktijk betekent dit dat we 4 groepen hebben met 8 tot 10 leerlingen. In elke groep werkt een leerkracht samen met een jeugdwerker. Er zijn dus de hele dag 2 ‘juffen’ in de klas. De leerkracht en jeugdwerker hebben regelmatig overleg met de intern begeleider van het onderwijs en de gedragswetenschapper van de zorg om samen doelen te stellen en de voortgang te monitoren.

Bij het plaatsen van een nieuwe leerling kijken we goed naar de samenstelling van de groepen en proberen we altijd te kijken naar het schoolplezier van een leerling. In welke groep is er het meeste kans op vriendjes en waar voelt deze leerling zich het meeste thuis.

Ondernemend, eigenaarschap en gericht op ontwikkeling en doel

De Stip is een speciaal onderwijsvoorziening waarbij jeugdhulp en onderwijs integraal worden vormgegeven. Elk kind heeft recht om zijn/haar optimale (onderwijs-) ontwikkelingsperspectief te kunnen realiseren. Om in hun ontwikkeling bedreigde jonge kinderen dit perspectief te geven kan een combinatie van zorg en onderwijs nodig zijn. Binnen de Stip wordt door onderwijs, jeugdhulp, ouders, gemeente en overige netwerkpartners samengewerkt om het in zijn ontwikkeling bedreigde kind (weer) de veilige en stimulerende omgeving te bieden waarbinnen het optimaal tot ontwikkeling kan komen.

Missie

Ieder kind heeft recht op een goede start in het onderwijs. Vanuit deze gedachten wordt er gewerkt aan een stevige basis waarin kinderen vaardigheden ontwikkelen en inzicht verkrijgen in hun eigen kunnen. Er is veel aandacht voor het sociaal emotioneel leren. Doel is om het jonge kind te laten uitstromen naar een passende onderwijsvervolgplek en of het bieden van een passende onderwijsplek (SO-SBO) waar het kind zichzelf als succesvol en competent ervaart.

Visie

Binnen het Jonge Kind Centrum bieden we een geïntegreerd aanbod van zorg, behandeling en onderwijs. Wij willen jonge kinderen een plek bieden waar het kwetsbare kind gezien wordt en veiligheid ervaart. In een veilige vertrouwde omgeving mogen kinderen zichzelf zijn en krijgen ze ruimte om zich te ontwikkelen. Vanuit de overtuiging dat de betrokkenheid van het systeem cruciaal is voor succeservaringen van het kind is er een nauwe samenwerking met het gezin/systeem. Op een professionele en resultaatgerichte wijze geven we inhoud en uitvoering aan de begeleiding van het jonge kind. Er wordt gewerkt in een team dat elkaar ziet, oog heeft voor alle kinderen, een open houding heeft en waarbinnen leren van en met elkaar centraal staat. Er is continu proces van evaluatie, (zelf) reflectie en bijstelling.

 

Kernwaarden

De kernwaarden van het Jonge Kind Centrum zijn terug te vinden in de naam van het centrum en worden in de praktijk aangevuld met de kernwaarde Veiligheid. Dit zijn:

Veiligheid: De basis in de leeromgeving vormt het bieden van veiligheid. We willen kinderen een voorspelbare omgeving bieden waarbinnen kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. We werken vanuit vertrouwen en waardering met de kinderen.

Succes: We willen kinderen gevoelens van succes en competentie laten ervaren. Ieder kind heeft mogelijkheden en door daarbij aan te sluiten stimuleren we de ontwikkeling en het gevoel van competentie.

Toegankelijk: Een open en positieve houding is onze basis naar leerlingen, ouders, collega’s en externe partners. Wij gaan uit van waarderend kijken waarbij je aansluit bij het positieve. Een open positieve houding draagt bij aan een goede communicatie, samenwerking en laat waardering zien.

Integraal: Alle partners in de opvoeding werken nauw samen vanuit de overtuiging dat dit de ontwikkeling van het kind positief beïnvloedt.

Passend: Ieder kind heeft recht op een passende plek die aansluit bij zijn/haar mogelijkheden.