Verlofaanvraag

De aanvraag voor vakantieverlof en ander buitengewoon verlof moet altijd schriftelijk en tijdig worden aangevraagd. Hiervoor zijn speciale formulieren op school verkrijgbaar. Op deze formulieren staan op de achterzijde de voorwaarden voor verlof vermeld en tevens de eisen waaraan de aanvraag moet voldoen.

Bij twijfel kan er contact worden opgenomen met de directie. Bezoeken aan huisarts, specialist of tandarts kunnen telefonisch of schriftelijk gemeld worden. Verlof kan alleen bij zeer dringende redenen verleend worden. Aanvraagformulieren zijn bij de administratie te verkrijgen.

U kunt ze bij de groepsleerkracht weer inleveren. Een verlofaanvraag dient minimaal 2 maanden van tevoren ingediend te worden. Als het gaat om extra vakantie (maximaal 10 schooldagen per jaar, niet aansluitend na de zomervakantie) dient er een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd. 

Verlofregeling

Vanaf vijf jaar geldt voor de leerlingen de leerplicht en is de verlofregeling van kracht. Er kan verlof aangevraagd worden buiten de vastgestelde schoolvakanties, als dit tenminste de enige vakantiemogelijkheid is voor het gezin in het jaar. Het verlof moet zoveel mogelijk aansluiten bij de vastgestelde schoolvakanties. Er mag geen verlof verleend worden in de eerste twee weken na de zomervakantie. Er is wel verlof mogelijk bij bijzondere omstandigheden zoals huwelijksfeesten, overlijden, e.d. Luxe verzuim is niet toegestaan en wordt direct aan de leerplichtambtenaar gemeld. Luxe verzuim is bijvoorbeeld: eerder vertrek of later terugkomen van vakantie, een dagje pretpark, een lang weekend weg, enzovoort. De gemeente (leerplichtambtenaar) kan sancties opleggen, zoals een proces-verbaal.