Toelating en aanmelden

 

Aanmelden bij de Stip gaat altijd via een onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband. Als er vragen zijn rondom een plaatsing op het regulier onderwijs, zal de school van voorkeur (de reguliere school waar ouders willen aanmelden) contact opnemen met de consulent die betrokken is bij hun school.

De consulent neemt contact op met de Stip en samen bekijken we dan wat de meest passende route is. Meestal is er dan eerst contact tussen de Stip en de school/ peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf van het kind, volgt er daarna vanuit de Stip een observatie en bespreken we vervolgens in een MDO (Multi Disciplinair Overleg), of de Stip een passende plek zou kunnen zijn of dat er een ander advies is. Als we dan denken dat de Stip de meest passende plek is, volgt er een rondleiding bij de Stip en nog een tweede gesprek, dit noemen we het MDO-T (MDO- toelaatbaarheid). In dit MDO-T is de consulent van het samenwerkingsverband, samen met de jeugdconsulent van de gemeente en de Stip aanwezig, samen met de verwijsschool/ peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf.

Aanmelding en toelating voor een plaatsing op de Stip is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) cluster 4 nodig. In dit MDO-t wordt in samenwerking met ouders een aanvraag voor een TLV besproken, die aangevraagd wordt bij de Commissie van Toelating. Bij een positief besluit kan het kind geplaatst worden in een kleutergroep van de Stip. De TLV is altijd tijdelijk.

Voor het zorggedeelte in de Onderwijszorggroep is een aanmelding bij daghulp Parlan noodzakelijk en is er een beschikking vanuit de gemeente nodig. De jeugdconsulent van de gemeente vraagt deze beschikking aan en doet de aanmelding bij Parlan.

Na aanmelding bij Parlan vindt er een afstemmingsgesprek over de in te zetten zorg plaats. De jeugdzorgwerker, gedragswetenschapper en ambulant gezinsbegeleider nodigen ouders uit voor het afstemmingsgesprek.

Als je meer wilt weten over de aanmelding van een kind, kun je bellen naar de Stip en je vragen stellen aan Linda Wallentinsen.

 

Samen voor een sterke start