Klachtenregeling en vertrouwenspersoon


Klachten met betrekking tot een leerling
Als er een klacht is over de gang van zaken met betrekking tot een leerling op school, kan dit het beste gemeld worden aan de groepsleerkracht van die leerling. Als de leerkracht en ouder(s) er in overleg niet uitkomen, dan vindt er een gesprek plaats met de desbetreffende ouder(s), de leerkracht en de directie.

Klachten over het onderwijs
Klachten over het onderwijs op scholen of de organisatie van een school kunt u indienen bij de school zelf. De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van deze klachten. Een uitzondering hierop vormen klachten over pesterijen, seksuele intimidatie en geweld. 

Wanneer dit onverhoopt geen oplossing biedt, kan men zich, bij voorkeur via een van de contactpersonen van de school, wenden tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Met een vertrouwenspersoon kunt u bijvoorbeeld spreken over de voor- en nadelen van de verschillende (re)acties. De complete en formele klachtenregeling van het bestuur ligt ter inzage op onze school en vindt u onder het kopje Vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon

Als er iets niet goed gaat op school, kunt u daarover praten met de jeugdwerker of klassendocent en directie. Als u geen oplossing voor uw probleem kunt vinden met de directie, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken, een advies geven voor een oplossing of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. Soms is het al voldoende om uw verhaal te doen. De vertrouwenspersonen hebben een speciale opleiding gevolgd en gaan vertrouwelijk om met uw klacht. Zij zullen geen actie ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn. In eerste instantie neemt u contact op met de contactpersoon van onze school, dit kan door telefonisch contact op te nemen of door binnen te lopen:

Bianca Jillissen
Telefoon: 072-  540 8183 

Zij verwijst u door naar de vertrouwenspersoon. U kunt terecht bij de interne vertrouwenspersonen van onze stichting of bij de externe vertrouwenspersonen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Meer informatie over de vertrouwenspersonen leest u in de   Klachtenregeling .